Имовинско правно и комунално уређење

На овој страници можете преузети све доступне захтеве и обрасце из области имовинско правних и комуналних послова.
НАПОМЕНА: Неки од захтева/образаца су прилагођени за електронско попуњавање. Да би Вам била омогућена функционалност електронског попуњавања приложених формулара, потребно је да ПДФ документ преузмете (снимите) локално на свој рачунар и да га отворите помоћу програма Adobe Acrobat Reader XI или новија верзија. Тако попуњени захтев/образац можете да сачувате под новим именом и као таквог одштампате.

Обрасци:

ОПШТИ ОБРАСЦИ
• Образац за доставу документације
• Општи захтев

ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ
• Бензинске станице – захтев за оглашавање на јавној површини
• Билборди – захтев за оглашавање на посебним објектима за оглашавање
• Дељење из руке – захтев за оглашавање на јавној површини
• Захтев за постављање мањих монтажних, покретних објеката, забавних паркова и сличних забавних радњи на јавној површини, ради обављања пословне делатности
• Јавна расвета – захтев за оглашавање на јавној површини
• Рекламе – захтев за оглашавање на другим површинама и површинама објекта
• Захтев за коришћење јавне површине ради излагања робе испред пословних објеката
• Захтев за коришћење јавне површине ради постављања баште испред пословних објеката

ЈАВНИ ПРЕВОЗ
• Захтев за решење о регистрацији и овери реда вожње за јавни градски и приградски превоз путника аутобусом на територији града Смедерева

ПЛОВИЛА
• Захтев за издавање одобрења за постављање пловила на делу обале и водног простора на територији града Смедерева

ТАКСИ
• Захтев за полагање испита за обављање такси превоза на територији Града Смедерева
• Захтев за издавање/измену одобрења за обављање такси превоза на територији Града Смедерева, такси дозвола за возаче и такси дозвола за возила

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА
• Захтев за дозволу кретања возила у пешачкој зони
• Захтев за измену решења о техничкој регулацији саобраћаја
• Захтев за решење о привременој промени режима саобр. приликом одр. спортске или друге прир. на путу
• Захтев за решење о привременој измени режима саобр. на јавном путу за време извођења радова на рехабилитацији јавног пута
• Захтев за решење о привременој промени режима саобр. приликом извођења радова на јавном путу ( линијски инфраструктурни објекат )
• Захтев за решење о привременој промени режима саобраћаја приликом заузећа јавних саобраћајних површина које захтева забрану и ометано кретање возила и пешака, као и паркирање возила
• Захтев за давање сагласностина саобраћајни пројекат за спровођење утврђеног режима саобраћаја
• Захтев за решење о обустави саобраћаја или обустави саобраћаја одређене врсте возила на јавном путу, његовом делу или путном објекту, на захтев управљача јавног пута
• Захтев за издавање одобрења за раскопавање површина јавне намене и површина у јавном коришћењу

ЖИВОТНА СРЕДИНА
• Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја
• Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја
• Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја
• Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину
• Захтев за одређивање обима и садржаја ажуриране студије о процени утицаја затеченог стања
• Захтев за одређивање обима и садржаја ажуриране студије о процени утицаја
• Захтев за давање сагласности на ажурирану студију о процени утицаја
• Захтев за давање сагласности на студију затеченог стања о процени утицаја пројекта на животну средину
• Захтев за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада
• Захтев за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за управљање отпадом

• Захтев за издавање интегрисане дозволе
• Захтев за ревизију интегрисане дозволе
• Захтев за продужење рока важности интегрисане дозволе
• Захтев за издавање дозволе за рад стационираних извора загађења
• Захтев за издавање дозволе за управљање хемикалијама
• Захтев за издавање мишљења о потреби подношења захтева за одлучивање о процени утицаја на животну средину
• Захтев за издавање одобрења за есхумацију


Изаберите језик »
Skip to content