Обавештење

               На основу Одлуке о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 6/2017) и члана 16. Правилникa о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 7/2017, 9/2017, 4/2018 и 4/2019), Одељење за јавне службе Градске управе града Смедерева објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

            Одлуком о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева и Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева утврђено је да се финансијска средства за задовољење потреба и интереса грађана у области спорта на територији града Смедерева утврђују Одлуком о буџету  града Смедерева:

            Потребе и интереси грађана у области спорта за чије се остваривање обезбеђују средства у буџету града Смедерева,  јесу:

1.подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења

   грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;

2.изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији града, а посебно

   јавних спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој близини и школских

   спортских објеката, и набавка спортске опреме и реквизита;

3.организација спортских такмичења од посебног значаја за град Смедерево;

4.обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој

   талентованих спортиста и унапређење квалитета и стручног рада са њима;

5.учешће спортских организација са територије града у домаћим и европским

   клупским такмичењима;

6.физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење

   физичког вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска

   и међуопштинска школска спортска такмичења и др.);

7.делатности организација у области спорта чији је оснивач град Смедерево;

8.делатност организација у области спорта са седиштем на територији града Смедерева

   које су од посебног значаја за град Смедерево;

9.унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-

   здравственог образовања  спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг

  образовање;

10.стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно

     перспективних спортиста;

11.спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање,

     намештање спортских резултата и др.);

12.едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у

     систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским

     активностима и делатностима;

13.периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних

     информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на

     територији града Смедерева; истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских

     публикација;

14.унапређење стручног рада учесника у систему спорта са територије града

     Смедерева и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака

     и врхунских спортиста;

15. рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских  објекта у државној

     својини чији је корисник град Смедерево и спортских објеката у својини града

     Смедерева кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу

     термина за тренирање учесницима у систему спорта и 

16. награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта.

            Потребе и интереси грађана у области спорта из претходног става тачке 1-16. остварују се кроз финансирање или суфинансирање програма и то:

1. за тачке 1., 2., 3., 5., 6., 8., 10., 12. ,13., 14. и 16. из претходног става,

    на годишњем нивоу (годишњи програми) и

2. за тачке 4.,9.,11. и 15. из претходног става (посебни програми).

            Предлоге годишњих и посебних програма из претходног става могу поднети следеће организације, као предлагачи програма:

  1. Спортски савез Смедерева – предлог свог годишњег програма;
  2. Спортски савез Смедерева – предлог годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији града Смедерева;
  3. Организације у области спорта са седиштем на територији града Смедерева – предлог свог посебног програма.

            Право на финансирање или суфинансирање програма имају организације у области спорта као носиоци програма, које морају испунити следеће опште услове:

1) да су регистроване у складу са законом;

2) да искључиво или претежно послују на недобитној основи;

3) да имају седиште на територији града Смедерева;

4) да je претходно обављао делатност најмање годину дана;

5) да обављају спортске активности и остваривањем програма доприносе остваривању

    развоја спорта на територији града Смедерева;

6) да је програм у складу са законом, општим актима организације и спортским

    правилима надлежног савеза у области спорта;

7) да испуњавају, у складу са законом, прописане услове за обављање спортских

    активности и делатности које су у вези са програмом;

8) да су доставиле извештај о успешној реализацији одобреног програма укључујући и

    доказе о наменском коришћењу средстава буџета Града, уколико су биле носилац

    програма претходне године;

9) да располажу капацитетима за реализацију програма и

10)да су чланови одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза.

            Имајући у виду наведено, достављање годишњих програма и поступак одлучивања вршиће се у складу са позитивно правним прописима, а сходно утврђеним спортским правилима, као и условима и динамици за реализацију ових програма.

            На интернет страни града Смедерева https://smederevo.ls.gov.rs/ могу се преузети обрасци (апликациони формулари) за достављање предлога годишњих програма организација у области спорта.

            Уз предлог програма, поднетом на објављеном обрасцу из претходног става, подноси се и документација наведена као прилог у овим обрасцима, којом се доказује испуњеност услова за одобравање средстава за реализацију програма по одредбама Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева, као и изјава да не постоје препреке из члана 6. овог Правилника:

            За организације у области спорта које учествују у спортским такмичењима у оквиру надлежних националних гранских спортских савеза, неопходно је да спортска организација достави за сваког тренера:

потребно је  за сваког тренера доставити:

1. Копију дипломе за ту грану спорта,

2. Копију Уговора о ангажовању или Одлуку о именовању за тренера ако је тренер и

    члан клуба,

 3. Копију ли­ценце надлежног националног гранског спортског савеза за текућу годину.

            За организације у области спорта које учествују у спортским такмичењима у оквиру надлежних националних гранских спортских савеза, спортске организације су дужне доставити:

 1) Оверен списак регистрова­них спортиста који су наступили у такмичењима у про­теклој     

     такмичарској сезони. Списак такмичара ове­рава надлежни грански савез који је

     организатор званичних такми­чења.

            Предлози годишњих програма разматрају се ако су испуњени следећи формални критеријуми:

1) да је уз предлог програма достављено пропратно писмо у коме су наведене

    најосновније информације о организацији и предложеном програму (назив,

    временско трајање, финансијски износ тражених средстава) и које је потписало лице

    овлашћено за заступање организације;

2) да је предлог програма поднет на oбјављеном обрасцу (апликационом формулару), читко

    попуњеном (одштампаном), језиком и писмом у службеној употреби;

3) да је потпун, јасан, прецизан и садржи веродостојне податке и

4) да је поднет у прописаном року.

            Предња страна коверте са предлогом годишњег програма мора садржати најмање следеће податке:

1)назив годишњег/посебног програма којим се остварују  интереси грађана у области

    спорта;

2) назив подносиоца предлога;

3) адреса подносиоца предлога;

4) напомену да се не отвара коверта.

            Сва обавезна и пратећа документација из претходног става, мора бити достављена (од стране Спортског савеза Смедерево, односно Предлагача) у затвореној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, на писарници Градске управе града Смедерева, адреса: Град Смедерево, Градска управа града Смедерева, Одељење за јавне службе, улица Омладинска број 1, 11300 Смедерево.

            О одобреним новчаним средствима за реализацију годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева, организације у области спорта биће обавештене на званичној интернет страни града Смедерева, а у складу са Одлуком о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева и Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева и средствима која ће се утврдити Одлуком о буџету града Смедерева.

            Све информациjе и документација у вези са овим Обавештењем, односно достављањем годишњих програма, могу се добити у Одељењу за јавне службе Градске управе града Смедерева, улица Омладинска број 1, 11300 Смедерево.

Број:400- 1747/2023-01

У Смедереву 14.7.2023. године   

         Град Смедерево

         Градска управа града Смедерева

         Одељење за јавне службе

Обрасци за преузимање

Образац 1 – предлог годишњег програма организација у области спорта

Образац 2 – предлог годишњег програма изградња, опремање и одржавање спортских објеката

Образац 3 – предлог годишњег програма давања стипендија и новчаних награда

Образац 4 – завршни извештај о реализацији програма

Образац 5 – завршни извештај о реализацији програма изградње, опремања и одржавања спортских објеката

Образац 6 – периодични извештај о реализацији програма


Изаберите језик »
Skip to content